Umowa użyczenia/smlouva o výpůjčce

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

smlouva o vypujcce PL-1
UMOWA UŻYCZENIA Smlouva o vypujcce-1

Opis dokumentu:

Umowa użyczenia

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zasady realizacji tych umów regulują przepisy Art. 710-719 UKC.  Zawarcie takiej umowy zazwyczaj wywołuje skutki po stronie „Biorącego do używania” - konieczność ustalenia dochodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Popis dokumentu:

Smlouva o výpůjčce

Smlouvou o výpůjčce půjčitel opravňuje vypůjčitele, na dobu stanovenou nebo nestanovenou, bezplatně užívat poskytnutou věc. Pravidla realizace těchto smluv upravují ustanovení čl. 710-719 Občanského zákoníku (UKC). Uzavření takové smlouvy zpravidla způsobuje následky u vypůjčitele – nutnost stanovení příjmu k účelům daně z příjmů právnických osob (CIT) nebo daně z příjmů fyzických osob (PIT).