Umowa spółki cywilnej/spol. sml. občanské společnosti

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

spol. sml. občanské společnosti PL-1

Opis dokumentu:

Umowa spółki cywilnej

Spółka cywilna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub większą liczbę przedsiębiorców. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Zasady realizacji tych umów regulują przepisy Art. 860-875 UKC. Za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają gdfgolidarnie wspólnicy całym swoim majątkiem osobistym. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, jest jednak podatnikiem i płatnikiem niektórych danin publicznych, posiada własny (inny od wspólników) REGON i NIP.

Popis dokumentu:

Společenská smlouva občanské společnosti (spółka cywilna).

Občanská společnost /spółka cywilna/ je jednou z forem podnikání dvěma nebo více podnikateli. Společenskou smlouvou se společníci zavazují usilovat o společný hospodářský cíl prostřednictvím jednání stanoveným způsobem, především prostřednictvím vnesení vkladů. Pravidla realizace těchto smluv upravují ustanovení čl. 860-875 Občanského zákoníku (UKC). Za závazky občanské společnosti nesou společníci solidární odpovědnost celým svým osobním majetkem. Občanská společnost není podnikatelem, je však poplatníkem a plátcem některých veřejných daní a poplatků, má vlastní (jiný než společníci) IČ /REGON/ a DIČ /NIP/.