Umowa sprzedaży/smlouva o prodeji

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

smlouva o prodeji-1
UMOWA SPRZEDAŻY smlouva o prodeji-1

Opis dokumentu:

Umowa sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Zasady realizacji tych umów, w tym rękojmi za wady, gwarancji jakości, szczególnych rodzajów sprzedaży (sprzedaż na raty, sprzedaż na próbę), prawo odkupu, prawo pierwokupu, regulują przepisy Art. 535-602 UKC, z wyjątkiem sprzedaży konsumenckiej, regulowanej przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DU Nr 141, poz. 1176; ostatnia zmiana: DU z 2011 r.  Nr 80, poz. 432), zgodnie z którą  nie stosuje do niej przepisów Art. 556-581 UKC. Zastosowanie ma także Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. L 178, 17/07/2000, P. 0001 – 0016).

Popis dokumentu:

Kupní smlouva (smlouva o prodeji)

Kupní smlouvou (smlouvou o prodeji) se prodejce zavazuje převést věc do vlastnictví kupujícího a tuto věc kupujícímu vydat. Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodejci kupní cenu. Pravidla realizace těchto smluv, včetně ručení za fyzické a právní vady, záruky kvality, specifických forem prodeje (prodej na splátky, prodej na zkoušku), práva na odkoupení, předkupního práva, upravují ustanovení čl. 535-602 Občanského zákoníku (UKC), s výjimkou prodeje pro spotřebitele (tzv. spotřebitelský prodej), upraveného v Zákoně ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách prodeje pro spotřebitele a o změně Občanského zákoníku (Sbírka zákonů č. 141, položka 1176; poslední změna: Sbírka zákonů z roku 2011 č. 80, položka 432), v souladu s níž se pro ni neuplatňují ustanovení čl. 556-581 Občanského zákoníku (UKC). Uplatňuje se zde i Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“; Úřední věstník L 178, 17/07/2000, P. 0001 – 0016).