Umowa o pracę/pracovní smlouva

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

pracovni smlouva PL-1
UMOWA O PRACĘ pracovni smlouva-1

Opis dokumentu:

Umowa o pracę

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zasady prawa pracy określają przepisy UKP. Umowa o pracę może być zawarta jako: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy, umowa na okres próbny albo umowa na zastępstwo. Wynagrodzenie z tytułu mowy o pracę nie może być niższe od wynikającego z płacy minimalnej, wynoszącej w 2014 roku 1680 zł brutto. Z wynagrodzenia tego „Pracodawca” potrąca zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Popis dokumentu:

Pracovní smlouva

V důsledku navázání pracovního poměru se zaměstnanec zavazuje k vykonávání práce určeného druhu pro zaměstnavatele pod jeho vedením a v místě a čase určeném zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnat zaměstnance za odměnu. Pravidla pracovního práva určují ustanovení Zákoníku práce (UKP). Pracovní smlouva může být uzavřena jako: smlouva na dobu neurčitou, smlouva na dobu určitou, smlouva na dobu vykonávání určité práce, smlouva na zkušební dobu, nebo smlouva na zástup. Odměna sjednaná v pracovní smlouvě nemůže být nižší než minimální mzda, která v roce 2014 činí 1680 PLN hrubého. Ze mzdy zaměstnavatel odvádí zálohu na daň z příjmů, pojistné na sociální pojištění (důchodové starobní, důchodové invalidní a nemocenské) a pojistné na zdravotní pojištění.