Umowa o dzieło/slouva o dílo

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Polsce, w oryginale i w tłumaczeniu na język czeski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Elektronická verze dokumentů používaných v Polsku, v polštině i v českém překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Polski

Česky

Smlouva o dilo pl-1
UMOWA O DZIEŁO - DPPsmlouva o dilo-1

Opis dokumentu:

Umowa o dzieło

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zasady realizacji tych umów regulują przepisy Art. 627-646 UKC. Umowa ta często, szczególnie w przypadku czynności dających konkretny efekt, zastępuje umowę o pracę, efektem czego jest gorsza pozycja „Przyjmującego zamówienie” w stosunku do „Pracownika”. „Zamawiający” zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Możliwe jest uznanie przez Państwową Inspekcję Pracy lub sąd umowy o dzieło za umowę o pracę albo umowę zlecenia, co powoduje dla „Zamawiającego” zagrożenie sankcjami karnymi i negatywne skutki ekonomiczne.

Popis dokumentu:

Dohoda o provedení práce

Dohodou o provedení práce osoba přijímající zakázku se zavazuje vykonat určité dílo a objednatel se zavazuje za ně zaplatit příslušnou odměnu. Pravidla realizace těchto dohod jsou upraveny v ust. čl. 627-646 Občanského zákoníku (UKC). Tato dohoda, zejména u úkonů přinášejících konkrétní výsledek, často nahrazuje pracovní smlouvu, což má ale za následek, že „přijímající zakázku” je v horší pozici oproti „zaměstnanci”. Objednatel /zamawiający/ je povinen odvést zálohu na daň z příjmů. Státní inspekce práce /Państwowa Inspekcja Pracy/ nebo soud může dohodu o provedení práce uznat za pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, za což „objednateli” hrozí sankce a negativní ekonomické dopady.