Odvětvový katalog pracovní skupiny pro hospodářský rozvoj a obnovitelné zdroje energie v česko-polském příhraničí/ Katalog branżowy grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu czesko-polskim
v sekci Podnikání

Odvětvový katalog pracovní skupiny pro hospodářský rozvoj a obnovitelné zdroje energie v česko-polském příhraničí/ Katalog branżowy grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu czesko-polskim

  •  k dispozici na CD u jednotlivých partnerů/ dostępne na CD w biurach partnerów projektu