Informace pro polské pracovníky o situaci na příhraničním trhu práce – určeno pro polské zaměstnance českých firem.

Informacja dla polskich pracowników o sytuacji na przygranicznym rynku pracy

Od 15 marca na 10 dni zostały zamknięte granice Polski dla cudzoziemców. Granice zamykane są na podstawie art. 46 ust 4 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi, które dopuszcza w SZE czasowe ograniczenie określonego sposoby przemieszczania się.

Z tego zakazu wyłączeni są:

 • •Obywatele RP
 • •Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dzieci obywateli RP albo osoby pozostające pod stałą opieką obywateli RP
 • •Osoby, które posiadają Kartę Polaka
 • •Dyplomaci
 • •Osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP 
 • •Cudzoziemcy posiadający prawo do wykonywania pracy na terytorium RP 
 • •W szczególnie uzasadnionych przypadkach nieuwzględnionych powyżej komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej - może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)
 • •Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów

Wszyscy przekraczający polską granicę będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.  Osoby, które muszą się jej poddać zobowiązani są do wypełnienia formularzy lokalizacyjnych. Dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacykontroli-sanitarnych-na-granicach.

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:

 • •osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
 • •cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • •zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

Pracownicy przygraniczni są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny, a przejście / przejazd  przez granicę jest możliwy na podstawie wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu na obszarze przygranicznym. Pracodawca ma obowiązek wystawić taki dokument z informacją  o pełnych danych pracownika i adresu zamieszkania oraz informacji na temat danych pracodawcy  i  pełnego adresu miejsca wykonywania pracy. Są również wymagane dane kontaktowe, pod którymi ewentualnie można sprawdzić prawdziwość podanych danych.

Zostały również wprowadzone ograniczenia w ilości przejść granicznych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/uruchamiamy-kolejne-przejscia-graniczne

Przy wjeździe do Polski najlepiej sprawdzać strony informujące o aktualnej sytuacji na granicach  i odpowiednio przygotować się do podróży. Na niektórych przejściach granicznych powstają ogromne korki, stąd korzystnie zaopatrzyć się np. w prowiant, ciepłe koce.

Dla pracowników przygranicznych korzystniejsze będzie przekraczanie pieszych granic i korzystanie  z publicznych środków komunikacji w Niemczech. Ponadto warto sprawdzać, które przejścia graniczne są otwarte.

Zawieszone zostają również w Polsce międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary wjeżdżają do Polski i wyjeżdżają bez zakłóceń.

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej MSZ RP uruchomiło infolinię dla Polaków przebywających za granicą. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Dodatkowe informacje:

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych –www.gov.pl
 2. Główny Inspektorat Sanitarny –www.gis.gov.pl
 3. Komenda Główna Straży Granicznej –www.strażgraniczna.pl
 4. Światowa Organizacja Zdrowia –www.who.int
 5. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób –www.ecdc.europa.eu6. Portal Powroty –www.powroty.gov.pl 

Stan na 19.03.2020 r.