Ohledně uzavření škol v Polsku ve vztahu k uplatnění nároku na OŠETŘOVNÉ

Nárok na tuto dávku se uplatňuje samostatným tiskopisem „Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU/smluvním státě“ (tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách ČSSZ v sekci Tiskopisy ˃ Evropská unie). Vnitrostátní tiskopis se pro tyto účely nepoužije. Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku. 
Potřebu ošetřování (péče) dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti doloží pojištěnec potvrzením ošetřujícího lékaře o nezbytnosti ošetřování nemocného člena domácnosti, potvrzením o nařízení karantény, potvrzením o uzavření školského či obdobného zařízení apod. Tiskopis žadatel o ošetřovné předloží spolu s uvedenými doklady prostřednictvím zaměstnavatele OSSZ, která na základě předložených dokladů posoudí, zda je dostatečně doložena potřeba ošetřování (péče). Nárok na ošetřovné může být uplatněn také na zahraničním tiskopisu, ze kterého bude zřejmé, že se jím uplatňuje nárok na pojistnou dávku obdobnou ošetřovnému. Protože zahraniční tiskopis nebude zpravidla obsahovat všechny údaje potřebné k posouzení nároku a k výplatě dávky, vyžádá OSSZ také tiskopis „Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU/smluvním státě“ (nedoloží-li pojištěnec potřebné údaje jiným vhodným způsobem).
Dojde-li k vystřídání ošetřujících (pečujících) osob, uplatňuje nárok na ošetřovné osoba, která ošetřování dítěte (člena domácnosti) převzala a pobývá v zahraničí, českým vnitrostátním tiskopisem „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“ (tiskopis je ke stažení na internetové stránce ČSSZ v sekci Nemocenské pojištění ˃ Tiskopisy). K této žádosti je třeba doložit fotokopii příslušného zahraničního dokladu o potřebě ošetřování (péče), jenž by dokládal trvání potřeby ošetřování (péče) ke dni předcházejícímu vystřídání ošetřujících (pečujících) osob. Bylo-li dítě předtím v péči českého ošetřujícího lékaře, k žádosti se přiloží kopie II. dílu rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), příp. fotokopie I. dílu rozhodnutí a tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“ vystavený ošetřujícím lékařem k poslednímu dni před vystřídáním ošetřujících (pečujících) osob.
Tiskopis škola potvrzovat tedy nebude, vydá samostatné potvrzení a pojištěnec si vyplní uvedenou žádost. Pokud samozřejmě potvrdí rovnou český tiskopis, je to pro nás jednodušší, ale vyžadovat to nebudeme. Kontrolovat typ zařízení v aktuální situaci nebudeme.
Ing. Martina Hechterová
ředitelka odboru sociálního pojištění
 
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ